خانه / مطالب آموزشی / فرایند پیشنهادی برای انتقال اطلاعات

فرایند پیشنهادی برای انتقال اطلاعات

یکی از رویه‌های بسیار حساس در استقرار سیستمهای نرم‌افزاری مسئله انتقال اطلاعات از سیستمهای قدیمی به سیستم جدید و یا اعمال تغییرات و تبدیل اطلاعات در سیستم جدید است. به نظر میرسد برای این منظور بایست رویه‌هایی را طراحی و در عمل به اجرا رساند تا مسئله validation و verification‌ و همچنین اعمال کنترل روی اطلاعات تبدیل شده میسر شود. بدین منظور یک رویه اولیه و پیش نویس بشرح زیر را میتوان پیشنهاد نمود:

۱- شناسایی اطلاعات مبدا، میانی و مقصد به تفکیک Tables, Fields, Constraints, Terminologies

۲- تدوین دوره زمانی انتقال اطلاعات، روش انتقال اطلاعات در دوره‌های منظم به همراه روش logging اطلاعات انتقال شامل مــــــــــواردی همچون conversion report, bad record, … و مواردی از این دست و روش گزارش گیری از اطلاعات log شده به نحوی که کاربر عمومی یا مدیر سیستم بتواند این log را مشاهده نماید.

۳- تدوین فارسی قواعد و رویّه‌های پاکسازی و آماده‌سازی اطلاعات خام برای تبدیل

۴- تدوین فارسی شناسایی اطلاعات مناسب یا نامناسب برای تبدیل به ساختار مقصد

a. تدوین پیام مناسب در صورت وجود هریک از حالات داده‌های نامناسب برای تبدیل

b. تدوین شرح دقیق ویژگی‌های داده مناسب برای تبدیل

۵- تدوین فارسی رویّه تبدیل اطلاعات به تفکیک تمامی مراحل میانی

۶- تدوین فارسی روش کنترل تبدیل یا عدم تبدیل اطلاعات در هر مرحله از فرایند تبدیل اطلاعات

۷- تدوین روش بازنگری اطلاعات تبدیل شده نسبت به اطلاعات اولیه شامل قواعد، Queryها، کنترل‌ها و

a. روش شناسایی رکوردهایی که صحیح تبدیل شده‌اند.

b. روش شناسایی رکوردهایی که صحیح تبدیل نشده‌اند و راهکار رفع اشکال در هریک از موارد با ذکر دلیل احتمالی بروز اشکال.

c. روش شناسایی رکوردهایی که اصولا در فرایند تبدیل وارد نشده‌اند.

۸- تدوین روش بازسازی اطلاعاتی که به هر دلیل

a. صحیح تبدیل نشده اند.

b. اصولا در فرایند تبدیل وارد نشده اند.

۹- تکرار و بازتدوین فرایندهای ۱ تا ۷ به منظور تکمیل فرایند انتقال اطلاعات.

۱۰- روش آگاه‌شدن مدیر سیستم سمت کارفرما یا مدیر پروژه از نتایج تبدیل منظم یا نامنظم اطلاعات.

۱۱- ارائه گزارش انتقال اطلاعات به مدیر پروژه.درباره ی علیرضا صائبی

فعلا در حوزه مدیریت فنّاوری اطلاعات و هوشمندسازی کسب و کار (Business intelligence)، متن‌کاوی (Text Mining) و گراف‌کاوی (Graph Mining) به مشاوره مشغولم. تصور می‌کنم واقعیت‌ها را با این پردازش‌ها درمی‌یابم.